A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mkdir(): Permission denied

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 136

Backtrace:

File: /home/gendermn/public_html/application/hooks/LanguageLoader.php
Line: 8
Function: library

File: /home/gendermn/public_html/index.php
Line: 255
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to initialize storage module: user (path: /var/cpanel/php/sessions/alt-php70)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: /home/gendermn/public_html/application/hooks/LanguageLoader.php
Line: 8
Function: library

File: /home/gendermn/public_html/index.php
Line: 255
Function: require_once

“ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТАЙЛАНГИЙН ТӨСЛИЙГ ЯАМДЫН ЖЕНДЭРИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛД ТАНИЛЦУУЛЖ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА”
post image

“ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТАЙЛАНГИЙН ТӨСЛИЙГ ЯАМДЫН ЖЕНДЭРИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛД ТАНИЛЦУУЛЖ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА”

Хорооны Ажлын албанаас Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийн тайлангийн төслийг ЗГХЭГ-тай хамтран Сангийн яамны жендэрийн салбар зөвлөлд  танилцууллаа.

Энэхүү тайлан нь жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах удирдлага зохион байгуулалт, тогтолцоо, манлайллын чиглэлээрх ажлын явц, үр дүн; жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт хийх чиглэлээрх ажлын явц, үр дүн; жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт, санхүүгийн удирдлагын ажлын явц, үр дүн; жендэрийн бодлого төлөвлөлтийн гүйцэтгэл, тайлагналт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээрх ажлын явц, үр дүн; жендэр судлалыг хөгжүүлэх чиглэлээрх ажлын явц, үр дүн болон жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах сургамж ба сорилт, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тус тус багтаасан.

Тус яаманд хүргэх ерөнхий зөвлөмж нь:

Аймаг, сум, дүүрэг, хорооны түвшинд төрийн байгууллагын нэгжүүдийн ялгаатай чиг үүрэгтэй уялдсан жендэрийн бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлтийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулж  нэвтрүүлнэ.

Бүх салбарт хэрэглэх ЖМТ-ийн загвар гарын авлага боловсруулна.

Орон нутгийн түвшин (аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн  онцпогт нийцүүлэн)-д ЖМТ-ийг хэрэгжүүлэх удирдамж боловсруулж, нэвтрүүлнэ.

Төсвийн зарцуулалтад жендэрийн шинжилгээ хийх гарын авлага боловсруулна.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын ЖМТ-ийг хэрэгжүүлэх чадавхыг нэмэгдүүлнэ.

Жендэрийн дүн шинжилгээ хийгдэх зардал, орлогыг нэмэгдүүлэх замаар ЖМТ-ийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд ЖМТ-ийн хэрэгжилтэд аудит хийх тогтолцоог бий болгоно.

ЖМТ-ийг Төрийн санхүүгийн удирдлагын бүрэлдэхүүн хэсэг болгоно.

Дэлхийн банкны Төсвийн зарлага, санхүүгийн хариуцлагатай байдал (PIFA)-ын үнэлгээнд ЖМТ-ийг хамруулна.
Банк, санхүүгийн байгууллагын жендэрийн мэдрэмжтэй үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийнэ.
Олон улсын байгууллага, хөгжлийн түншүүдийн жендэрийн асуудлаар хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн талаарх мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгож,  ЖҮХ-ны Ажлын алба, жендэрийн салбар зөвлөл, салбар хороодын төлөвлөлттэй уялдуулах арга хэрэгслийг үндэсний түвшинд нэвтрүүлнэ.
Бүх салбар, орон нутгийн жендэрийн бодлого төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг дэмжиж, үнэлгээг тогтмол хийж гүйцэтгэнэ. (Бүх яамд, ЖҮХ, Хийгдсэн үнэлгээний тоо  7, 16)
Яам, агентлаг, аймаг, дүүрэг бүрийн бодлого төлөвлөлтийн нэгжид жендэрийн орон тооны мэргэжилтэн ажиллуулна. (Сангийн яам, ЖҮХ, Орон тооны мэргэжилтэн 31, 47)
Төрийн байгууллагын жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тодорхой чиг үүргийг ТББ-аар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, шаардагдах зардлыг жил бүрийн төсөвт тусгаж батлуулах талаар нийтлэг удирдамж боловсруулж, салбар зөвлөл, салбар хорооны хяналттайгаар хэрэгжүүлнэ. (Сангийн яам, Бүх яам, Удирдамжийн хэрэгжилт)

Нийтлэл хуваалцах