Хорооны дэргэдэх зөвлөл, ажлын хэсэг, шинжээчдийн бүлэг

Шаардлагатай бол Хороо жендэрийн тэгш байдлыг хангах тодорхой асуудлаар зөвлөл, ажлын хэсэг, шинжээчдийн бүлэг байгуулан ажиллуулж болно.
Хорооны дэргэдэх зөвлөл, ажлын хэсэг, шинжээчдийн бүлэг:

Нийтлэл хуваалцах